Články Komentáře

Izrael a Palestina – historie a současnost » Dokumenty, Featured, Historie, Studium » Balfourova deklarace

Balfourova deklarace

Arthur James Balfour (foto: George Grantham Bain)

Balfourova deklarace je datována 2. listopadu 1917 a jedná se o formální deklaraci postoje britské vlády směrem k židovské domovině na území, které ztratila Otomanská říše během první světové války. Dopis vyslovuje podporu vytvoření židovské domoviny v oblasti historické Palestiny za předpokladu, že nebudou porušena práva nežidovských obyvatel tohoto území, nebo Židů v jiných zemích.

 

Dopis byl vypracován a schválen 31. října 1917. Odesílatelem dopisu je tehdejší britský ministr zahraničí, Arthur James Balfour, příjemcem pak Lord Rothschild. Zde jistě stojí za zmínku fakt, že i když se deklarace jmenuje Balfourova a dlouho se o Balfourovi mluvilo jako o jejím autorovi, ve skutečnosti vlasně autorem textu nebyl. Byl jím, Lord Alfred Milner. Z pochopitelných důvodů musela být ale vydána jménem ministra zahraničí.

I samotná příprava textu byla provázena snahou o nepohněvání té které vlivné skupiny, zejména pak Arabů, kteří již měli v ruce neurčitý příslib vlády nad arabským územím i se zásahem ke Středozemnímu moři. Debaty se zejména vedly o slovním spojení „národní domov“, které bylo schválně použito místo slova „stát“. Británie si tak ponechala dvojí možný výklad tohoto spojení. Původní text deklarace navíc budil dojem, že se v něm hovoří o celé Palestině, což by opět mohlo Británii dostat do nechtěných komplikací a proto došlo k záměně jednoho slova tak, aby význam zněl „v Palestině“ (ve smyslu někde na území historické Palestiny, ne ale přímo na celém území). Nakonec byla dodána i původně nezařazená zmínka o neporušování práv nežidovských obyvatel Palestiny a Židů žijících v jiných zemích (zde šlo zejména o obavy nesionistických Židů z vystupňování antisemitských nálad).

Ač byla Balfourova deklarace po všech stránkách otevřená a záměrně byla ponechána možnost různého výkladu, znamenala důležitý dokument a v podstatě první oficiální britskou zmínku o možnosti vytvoření židovské domoviny na území historické Palestiny.

Originální text Balfourovy deklarace:

 

Foreign Office,

Balfourova deklarace

Balfourova deklarace

November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty′s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

„His Majesty′s Government view with favour the

establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country“

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely
Arthur James Balfour

Český překlad Balfourovy deklarace:

Ministerstvo zahraničí
2. listopadu 1917

Drahý lorde Rothschilde,

S velkou radostí Vám zasílám jménem vlády Jeho Veličenstva, následující prohlášení sympatií k židovským sionistickým aspiracím, které bylo předloženo kabinetu a jím schváleno.

„Vláda Jeho Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národního domova pro židovský lid v Palestině a použije svého nejlepšího přičinění, aby usnadnila dosažení tohoto cíle, při čemž se jasně rozumí, že nebude učiněno ničeho, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině, či práva a politický statut Židů v jakékoliv jiné zemi.“

Byl bych vděčen, kdybyste mohl předat toto prohlášení na vědomí Sionistické federaci.

Upřímně Váš
Artur James Balfour

Be Sociable, Share!

Autor admin

Filed under: Dokumenty, Featured, Historie, Studium · Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.